مقالات

 تغییر ای پی در میکروتیک

ابتدا/ip addressسپسprintاینترفیس را بررسی کنید و نسبت به حذف آن توسط دستور زیر اقدام کنیدremove...