هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Server 1 - cPanel - Germany اطلاعات php
Server 2 - Windows - Finland اطلاعات php
Server 3 - DirectAdmin - Iran اطلاعات php
Server 4 - Virtualizor KVM - Germany اطلاعات php
Server 5 - Virtualizor KVM - IRAN اطلاعات php
Server 6 - cPanel - IRAN اطلاعات php
Server 7 - VMWare ESXi - IRAN اطلاعات php
Server 8 - Proxmox KVM - Finland اطلاعات php
Server 9 - cPanel - Finland اطلاعات php