شماره حساب ها (بنام امیر تبعه ایزدی)

بانک پارسیان

شماره حساب
۷۰۰۰۰۳۱۰۴۶۶۰۰۷
شماره کارت
۶۲۲۱-۰۶۱۰-۶۲۳۶-۳۴۸۸

بانک ملت

شماره حساب
۸۰۵۴۲۰۳۴۵
شماره کارت
۶۱۰۴-۳۳۷۹-۴۳۴۷-۳۹۷۳

بانک ملی

شماره حساب
۰۱۰۹۸۸۳۸۶۹۰۰۲
شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۰۱۶-۱۶۵۰

بانک سپه

شماره حساب
۱۶۳۷۳۰۰۵۷۶۲۰۸
شماره کارت
۵۸۹۲-۱۰۱۱-۱۷۶۰-۴۸۵۶