شماره حساب ها (بنام امیر تبعه ایزدی)

بانک پاسارگاد

شماره حساب
۱۳۱۰٫۷۰۰۰٫۱۰۹۵۰۷۴۶٫۱
شماره کارت
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۴۷۱۹-۴۶۰۸

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب
۱۳۰۴-۸۰۰-۴۷۸۰۹۸۸-۱
شماره کارت
۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۷۸۲-۲۷۸۲

بانک ملت

شماره حساب
۸۰۵۴۲۰۳۴۵
شماره کارت
۶۱۰۴-۳۳۷۹-۴۳۴۷-۳۹۷۳

بانک ملی

شماره حساب
۰۱۰۹۸۸۳۸۶۹۰۰۲
شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۱۷-۳۶۵۳-۶۲۲۲

بانک سپه

شماره حساب
۱۶۳۷۳۰۰۵۷۶۲۰۸
شماره کارت
۵۸۹۲-۱۰۱۱-۱۷۶۰-۴۸۵۶

بانک صادرات

شماره حساب
۰۳۰۶۶۶۲۶۶۷۰۰۳
شماره کارت
۶۰۳۷-۶۹۱۶-۶۱۶۹-۳۱۱۹